Provozní řád

Více než na pravidla si potrpíme na správné dodržování ásan. I tak bychom si měli projít základní principy chování a bezpečnosti v našem studiu. Pojďme na to.

Provozovatelem Jóga spirit je fyzická osoba: Jana Hozáková, adresou: Krátká 31, Tursko, 252 65, IČ:06590471
Tel. kontakt: 774 062 602, email: jogaspiritzizkov@gmail.com

Název a sídlo studia: Jóga spirit, Malešická 19, Praha 3, 130 00
www.joga-spirit.cz, tel. kontakt: 774 062 602

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Jóga spirit. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem na kterém má zakoupenou permanentku, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

Studio Jóga spirit je otevřené vždy 15 minut před začátkem lekce. Ty jsou uvedené na aktuálních webových stránkách www.joga-spirit.cz, sekce rozvrh.

Cenu za jednotlivou lekci i pořízení permanentky je možné uhradit / realizovat v hotovosti či převodem na účet studia. Platba kartou není možná.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Jóga spirit. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách, na facebooku, přes email či sms.

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z permanentky, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě.

Děkujeme za pochopení.

Storno podmínky

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z permanentky, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Pokud budete mít zpoždění, informujte telefonicky recepci, která vám připraví podložku v sále. Akceptovatelné zpoždění je 10 minut (pokud se telefonicky omluvíte) po začátku lekce. V opačném případě berte na vědomí, že na lekci již nebudet puštěni, neb tím rušíte ostatní klienty. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Jóga spirit nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

  • kouřit
  • požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Dne 1. 6. 2022, Provozovatel Jóga spirit